10.00

Αι Όρνιθες

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αρ. 37 Εν Αθήναις 1922 Δροσίνης Γεώργιος  Ο μικρός κτηνοτρόφος Περιεχόμενα: Ο ίππος  Ο όνος Ο ημίονος  Ο βους  Ο βούβαλος  Η κάμηλος  Το πρόβατον  Η γίδα  Ο χοίρος  Η κόπρος, “Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων”,

detail product

    No detail information

about the author

No Author assigned to this book