Προσφορά!

31.80 24.00

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς- Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Φαρλέκας Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 2008 Σελίδες: 422 (18*24) Σκληρό Εξώφυλλο

 Απόσπασμα προλόγου: Η ένθερμος αφ’ ενός υποδοχή, ης έτυχε το προ διετίας εκδοθέν μουσικόν “Τριώδιόν” μου και αι ευμενείς υπέρ αυτού κρίσεις περισπουδάστων μουσικολόγων και δοκίμων ιεροψαλτών, αφ’ ετέρου δε η αξίωσις και αι παροτρύνσεις πλείστων εκ των λαβόντων το εν λόγω έργον μου, όπως προβώ εις την έκδοσιν της “Μεγάλης Εβδομάδος”, του “Πεντηκοσταρίου” και λοιπών συνθέσεών μου, παρέσχον μοι το θάρρος να αποταθώ προς τους απανταχού της Ελλάδος μουσικολόγους και ιεροψάλτας αναγγέλλων την έκδοσιν του παρόντος υπό τον τίτλον “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” λιτού έργου μου και ζητήσω την υποστήριξιν αυτών. Πράγματι δε τόσον οι εκτιμήσαντες τας προηγουμένας τύποις εκδοθείσας συνθέσεις μου, όσον και αι ευμενείς παρ’ αυτών πληροφορίας λαβόντες έσπευσαν εκθύμως δια της εν τοις συνδρομηταίς της παρούσης εκδόσεως εγγραφής αυτών να με ενθαρρύνωσιν, όπως επιληφθώ του έργου.
Περιλαμβάνει δε η “ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ” μου, ως ανήγγειλα, ολόκληρον το Ασματικόν μέρος των από της εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου Ιερών Ακολουθιών εν πάση λεπτομερεία μετά της Τυπικής Διατάξεως αυτών, εις τρόπον ώστε ο χρησιμοποιών το βιβλίον μου τούτο Ιεροψάλτης να διευκολύνηται σπουδαίως εις την άμεμπτον και κανονικήν άσκησιν του έργου αυτού, διότι δεν θα περιέρχηται εις την ανάγκην να καταφεύγη εκάστοτε εις το Τυπικόν και εις διάφορα Μουσικά Βιβλία, ήτοι Δοξαστάρια, Ειρμολόγια, Ανθολογίας κ.τ.λ. προς εύρεσιν και εκτέλεσιν των διαφόρων Μαθημάτων και Τροπαρίων των Ασματικών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος.

Περιεχόμενα

Αφιέρωσις
Αντί Προλόγου
Σημείωμα περί ρυθμού και τινες παρατηρήσεις
Της φωνής χρήσις, προφύλαξις, καλλιέργεια (σύντομ. μελέτη) Βιβλιοκρισίαι τινές επί του προεκδοθέντος Μουσ. Τριωδίου μου
Τη Κυριακή των Βαΐων εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας (Ακολουθία του Νυμφίου)
Τη Μεγάλη Δευτέρα πρωί: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
Τη Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Τρίτης (Ακολουθία Νυμφίου)
Τη Μεγάλη Τρίτη πρωΐ: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
Τη Μεγ. Τρίτη εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης (Ακολουθία Νυμφίου)
Τη Μεγ. Τετάρτη πρωΐ: Ο Εσπερινός μετά της Προηγιασμένης
Τη Μεγ. Τετάρτη εσπέρας: Ο Όρθρος της Μεγ. Πέμπτης (Ακολουθία Νιπτήρος)
Τη Μεγ. Πέμπτη πρωί: Ο Εσπερινός μετά της Θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου
Τη Μεγ. Πέμπτη εσπέρας: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών (Όρθρος της Μεγ. Παρασκευής)
Τη Μεγ. Παρασκευή πρωί
Α’. Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
“Σήμερον κρεμάται επί ξύλου” υπό Εμμ. Βαμβουδάκη
Β. Ο Εσπερινός του Μεγ. Σαββάτου (Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως)
Τη Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας. Ο Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου (Επιτάφιος Θρήνος)
Τω Μεγάλω Σαββάτω πρωί: Ο Μέγας Εσπερινός της Αναστάσεως μετά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου

detail product

    No detail information

about the author