Προσφορά!

7.46 5.50

Ερμηνεία της Εξωτερικής Μουσικής

Και Εφαρμογή Αυτής εις την Καθ ‘ημάς Μουσικήν

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ. Έκδοσης: 1834 (ανατύπωση) Σελίδες: 88 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

Στοιχειώδης Διδασκαλία περί της εξωτερικής Μουσικής, συνοπτικώς πραγματευομένη περί των κατ’ αυτήν Σοχπέδων και Μακαμίων λεγομένων, έτι δε και Νημίων, και άλλων τινων των οποίων η μάθησις δύναται να γένη εύκολος εις τους επιθυμούντας ν’ αποκτήσωσι ταύτην.

Ερ. Δια να λάβω ιδέαν τινα περί της εξωτερικής Μουσικής, δύνασαι να μοι δώσης διδασκαλίαν τινα και περί αυτής εν συντομία;
Απ. Πολλάκις εξετάσας περί πολλών πραγμάτων της εξωτερικής Μουσικής από τους ειδήμονας αυτής, εύρον πολλήν διαφοράν μεταξύ αυτών και ασυμφωνίαν, όθεν παραλαβών ό,τι μοι εφάνη ορθώτερον, το μετέφερα εις την ημετέραν Μουσικήν, τουτέστι τα Μακάμια και τους Όρους αυτών, τα Νήμια και οι Σοχπέδες, καταστρώσας ταύτα ως εις σχήμα Ταμπουρίου, και συμπαραλαβών αυτά υπό έτερον κανόνα, τα ετόνισα όσον ηδυνάμην δια των ημετέρων φωνών προς γνώσιν και κατάληψιν των κανόνων εκείνων, άτινα αντεξέτασα και παρέβαλα με τους ημετέρους ήχους.
Ερ. Η εξωτερική Μουσική εις τι έχει σαφεστέραν την απόδειξιν;
Απ. Εις το παρ’ αυτή λεγόμενον Ταμπούρι.
Ερ. Πόσους περδέδες περιέχει το Ταμπούριον;
Απ. Δεκαέξ, μετά του ίσου, ήτοι του ανεωγμένου περδέ. […] (Από την έκδοση)

Κωδ. Εύδοξος: 4196 5247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή

 

 

 

 

 

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Ερμηνεία της Εξωτερικής Μουσικής”

detail product

    No detail information

about the author