Παλαιοβιβλιοπωλείο - Εκδόσεις
 • Προβολή

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

 • Ασίας Λύρα ήτοι Συλλογή Διαφόρων Μελών Ασιατικής Μουσικής 6.00

  Σε Βυζαντινή Σημειογραφία

  Συγγραφέας: Κων\νος Αλέξανδρος Ψάχος Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 1908 (2002) Σελίδες: 80 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

  • Ερμηνεία της Εξωτερικής Μουσικής 5.50

   Και Εφαρμογή Αυτής εις την Καθ ‘ημάς Μουσικήν

   Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ. Έκδοσης: 1834 (ανατύπωση) Σελίδες: 88 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

   Στοιχειώδης Διδασκαλία περί της εξωτερικής Μουσικής, συνοπτικώς πραγματευομένη περί των κατ’ αυτήν Σοχπέδων και Μακαμίων λεγομένων, έτι δε και Νημίων, και άλλων τινων των οποίων η μάθησις δύναται να γένη εύκολος εις τους επιθυμούντας ν’ αποκτήσωσι ταύτην.

   Ερ. Δια να λάβω ιδέαν τινα περί της εξωτερικής Μουσικής, δύνασαι να μοι δώσης διδασκαλίαν τινα και περί αυτής εν συντομία;
   Απ. Πολλάκις εξετάσας περί πολλών πραγμάτων της εξωτερικής Μουσικής από τους ειδήμονας αυτής, εύρον πολλήν διαφοράν μεταξύ αυτών και ασυμφωνίαν, όθεν παραλαβών ό,τι μοι εφάνη ορθώτερον, το μετέφερα εις την ημετέραν Μουσικήν, τουτέστι τα Μακάμια και τους Όρους αυτών, τα Νήμια και οι Σοχπέδες, καταστρώσας ταύτα ως εις σχήμα Ταμπουρίου, και συμπαραλαβών αυτά υπό έτερον κανόνα, τα ετόνισα όσον ηδυνάμην δια των ημετέρων φωνών προς γνώσιν και κατάληψιν των κανόνων εκείνων, άτινα αντεξέτασα και παρέβαλα με τους ημετέρους ήχους.
   Ερ. Η εξωτερική Μουσική εις τι έχει σαφεστέραν την απόδειξιν;
   Απ. Εις το παρ’ αυτή λεγόμενον Ταμπούρι.
   Ερ. Πόσους περδέδες περιέχει το Ταμπούριον;
   Απ. Δεκαέξ, μετά του ίσου, ήτοι του ανεωγμένου περδέ. […] (Από την έκδοση)

   Κωδ. Εύδοξος: 4196 5247

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   • Η Πανδώρα – Συλλογή Εξωτερικών Μελών 15.90

    Ήτοι Συλλογή εκ των Νεωτέρων και Ηδυτέρων Εξωτερικών Μελών εις Τόμους Δύο

    Συγγραφέας: Παράσχος Φωκαεύς Θεόδωρος Εκδόσεις: Κουλτούρα  Ημ.Έκδοσης: 1843 (2004) Σελίδες: 328 Διαστάσεις: (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

    Ήχοι, Μέλη, Μακάμια. Ελληνικά και Τούρκικα Τραγούδια σε Βυζαντινή Μουσική Γραφή.

    Απόσπασμα:

    Όλα τα μέλη, οι ήχοι και τα μακάμια τα εμπεριεχόμενα εις την συλλογήν ταύτην υπάρχουν εξηγημένα και αναλελυμένα καθ’ όλην την ακρίβειαν εις βιβλίον ιδιαίτερον αρτίως εκδοθέν, καλούμενον “Ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής και εφαρμογή αυτής εις την καθ’ ημάς μουσικήν όπερ ευρίσκεται εν τω πατριαρχικώ Τυπογραφείω, και εκείθεν δύναται να το προμηθευθή όστις επιθυμεί να εξηγήση τους εν τω παρόντι εξωτερικούς ήχους, και να λύση πάσαν απορίαν ην ήθελεν απαντήσει εν αυτοίς.

    Kωδ. Εύδοξος: 4196 5182

     

    • Μουσικόν Απάνθισμα (Μεδζμουάι Μακαμάτ) Διαφόρων Ασμάτων 16.00

     Μελοποιηθέντων Παρά Διαφόρων Μελοποιών, Τονισθέντων Μεν Παρά Ιωάννου Γ. Ζωγράφου Κέϊβελη και Παρ’ Άλλων Μουσικοδιδασκάλων

     Σπάνια,  άκρως ενδιαφέρουσα συλλογή από τούρκικα και ελληνικά μακάμια και εκτεταμένη εισαγωγή περί εξωτερικής μουσικής.

     Συγγραφέας: Ιωάννης Ζωγράφος Κέϊβελης  Εκδόσεις: Κουλτούρα Ημ.Έκδοσης: 1999 Σελίδες: 418 (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

     Κωδ. Εύδοξος: 4196 5197

      

     • Περί του Σμυρναϊκου Μανέ-Πραγματεία 4.50

      Ως και Περί Ανευρέσεως Αιλίνου και Ελληνικών Εθίμων Διασωζωμένων Εισέτι Παρά τω Ελληνικώ Λαώ

      Συγγραφέας: Γεώργιος Φαιδρός | Εκδόσεις: Κουλτούρα | Ημ.Έκδοσης: (1881) 1989 | Σελίδες: 48 | Διαστάσεις: (14*21) Μαλακό Εξώφυλλο

      Περιεχόμενα: Τοις αναγνώσταις / Περί του Σμυρναϊκού Μανέ ή του αρχαίου Μανέρω / Παράρτημα

      Απόσπασμα:

      Δημοσιεύοντας την παρούσαν γραμματείαν δεν αξιούμεν γνώσεις, αλλ’ εφ’ όσον ημίν εστί δυνατόν προστιθέμεθα απλώς να υποβοηθήσωμεν την διαλεύκανσιν ζητήματος, προς ο δεν εδόθη μέχρι τούδε προσοχή. Έσται δε ημίν ο λόγος περί του αρχαίου μουσικού ήχου Μανέρωτος, όστις καθ’ ημάς δεν είναι άλλος ειμή ο Σμυρναϊκός Μανές.

      Η λέξις Μανές παράγεται εκ του Μανέρως κατά συγκοπήν της συλλαβής ρω. Κατά τους αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήτο θλιβερός ήχος ή μάλλον ερωτική θρηνωδία λεγόμενος και ολοφυρμός ή Λίναιος θρήνος· διότι δια του ήχου τούτου η ερωμένη του Λίνου εθρήνησε τον θάνατον αυτού ορμώμενη από τους εν σπαργάνοις τότε αρχικούς ήχους και τα ολιγόστιχα άσματα· καθ’ ότι τα πρώτα δοκίμια της ποιήσεως ήσαν αναμφιβόλως άσματα μικρά άτινα εδήλουν εν ολίγοις στίχοις απλώς και αφελώς το αίσθημα υφ’ ου κατείχετο η ψυχή· έψαλλον δε οι γεωργοί και αμπελουργοί μονοτόνως και αφελώς τα αισθήματα αυτών.
      Το άσμα τούτο εψάλλετο και εν Αιγύπτω· ο δε Ηρόδοτος ρητώς σημειοί ότι το πρώτον εψάλη επί τω αώρω θανάτω, και προς τιμήν του μονογενούς υιού του πρώτου βασιλέως της Αιγύπτου, όστις ονομάζετο Όσιρις ως μανθάνομεν παρά του Πλουτάρχου. […]

      Κατηγορίες

      Καλάθι

      Καλάθι

      Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.